CAMES og Johnson & Johnson indgår nyt strategisk samarbejde om avanceret 3D-teknologi

af | okt 14, 2022 | Alle

Nyt strategisk samarbejde om banebrydende 3D-teknologi har set dagens lys. CAMES og Johnson & Johnson MedTech, Danmark har netop sat deres underskrifter på en samarbejdsaftale, som giver helt nye muligheder for at udnytte 3D-teknologi inden for rammerne af et trænings- og simuleringsmiljø.

Teknologien
Præoperativ planlægning, hvor man kun benytter sig af 2D CT- eller MR-scanninger, kan ikke altid identificere nøjagtige patientspecifikke anatomiske variationer forud for en operation. 3D-teknologien derimod, som er omdrejningspunktet for samarbejdet, gør det muligt at bruge eksisterende medicinsk billeddannelse, herunder CT- eller MR-billeder, til at skabe interaktive 3D-modeller af vitale organer. Dette kan hjælpe med lokalisering og anslåede målinger af formodede knuder og tumorer samt relationer til omgivende anatomiske strukturer. Det muliggør forbedret præoperativ planlægning med det ultimative mål at forbedre patientresultaterne.

Strategisk samarbejde
Det strategiske samarbejde giver en unik mulighed for at validere teknologien inden for et trænings- og simuleringsmiljø. Derfor vil den første danske lancering være på CAMES, hvor teknologien vil blive fremvist for førende kirurger. CAMES har allerede opbygget stærke kompetencer inden for 3D-simulering, og derfor kan samarbejdet vise vejen for yderligere innovation inden for 3D-print, kirurgisk træning, planlægning og simulering. Samarbejdspartnerne vil indsamle data og feedback om brugeroplevelsen med teknologien.

Det strategiske samarbejde mellem CAMES og Johnson & Johnson MedTech Denmark vil i første omgang fokusere på 3D-teknologien – dog er der allerede dialog om andre emner som robotteknologi og digitale løsninger. Dette strategiske samarbejde vil vise vejen.

Kontaktinformation:

Sam Kondo Steffensen, sektionschef, CAMES Rigshospitalet – Telefon: ​31197300 / E-mail: sam.kondo.steffensen@regionh.dk. Læs bio

 Announcement in english

New strategic collaboration on advanced 3D-technology between Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) and Johnson & Johnson Medtech Denmark

CAMES and Johnson & Johnson MedTech, Denmark, have established a strategic collaboration which focus on cutting edge 3D technology.

The technology

Pre-operative planning with only 2D CT or MRI scans can be limited in accurately identifying patient-specific anatomical variations prior to an operation. The 3D technology within the collaboration makes it possible to use existing medical imaging, including CT or MRI images, to create interactive 3D models for vital organs. This may aid in the localization and approximate measurements of suspected nodules and tumors as well as relationships to surrounding anatomical structures. This enables improved pre-operative planning with the ultimate aim of improving patient outcomes.

The strategic collaboration

The strategic collaboration provides a unique opportunity to validate the technology within a training and simulation setting. Therefore, the first Danish launch will be at CAMES where the technology will be showcased to leading surgeons. CAMES has already build strong competencies within 3D simulation, and therefore the collaboration may lead the way for further innovation within 3D-printing, surgical training, planning and simulation. The collaborators will gather data and feedback on the user experience with the technology.

The strategic collaboration between CAMES and Johnson & Johnson MedTech will initially focus on the 3D technology – however there is already dialogue on other subjects for example robotics and digital solutions. This strategic collaboration will lead the way!

For further details please contact sam.kondo.steffensen@regionh.dk